Wednesday, August 24, 2011

ท่องเที่ยวพระราชวังชางเกียง

ชางเกียงกุง พระราชวังฤดูร้อนโคกูรยอ

พระราชวังชางเกียง (Changgyeonggung Palace) อดีตเป็นพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์โคกูรยอ ตั้งอยู่ไม่ไกลชางด๊อกกุง


ชางเคียงกุง

ชา งเคียงกุงเป็นหนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดในเกาหลี สร้างในศตวรรษที่ 12 ต่อมาพระเจ้าเซจงดำริให้สร้างเป็นพระราชวังถวายแด่พระบิดาหลังจากสละราช สมบัติให้แก่พระองค์


ชางเคียงกุง

ในยุคที่ญี่ปุ่นรุกรานได้มีการสร้างสวนสัตว์ สวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์ไว้ที่นี่ กระทั่งปี 1983 มีการย้ายออกไปเหลือเพียงพิพิธภัณฑ์


ประตูฮองฮวามุน

ซุ้มประตูฮองฮวามุน (Honghwamun) บริเวณทางเข้าสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าซองจงแต่ถูกไฟไหม้ได้รับความ เสียหาย ส่วนที่เห็นในปัจจุบันน่าจะของที่สร้างใหม่ในปี 1616 ในสมัยเจ้าชายฮวาแกกุน (Gwanghaegun)

ท่องเที่ยวพระราชวังชางด๊อกกุง

ชางด๊อกกุง พระราชวังที่สวยงามที่สุดในเกาหลี

พระราชวังชางด๊อก (Changdeokgung Palace) หรือ พระราชวังตะวันออก (East Palace) ตั้งอยู่ทางตะวันออกของพระราชวังคยองบก (Gyeongbok Palace) เริ่มสร้างครั้งแรกในปี 1405 ในสมัยพระเจ้าแทจง (Taejong) เพื่อใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนและสถานที่ว่าราชการ


พระราชวังชางด๊อก

ชา งด๊อกกุงได้ชื่อว่าเป็นพระราชวังที่สวยงามที่สุดของเกาหลี ส่วนตัวตำหนักที่เห็นในปัจจุบันนั้นได้รับการบูรณะใหม่หลังได้รับความเสีย หายจากอัคคีภัยและสงคราม ส่วนด้านหลังพระราชวังเป็นอุทยานลับ พีวอน (Biwon) ที่มีสภาพเหมือนในธรรมชาติ


อุทยานลับพีวอน

ตำหนักนักซอนเจ (Nakseonjae) สถานที่พำนักอันเงียบสงบของพระราชวงศ์ที่เหลืออยู่ แม้จะเป็นหมู่ตำหนักเล็กๆแต่มีความสำคัญมาก โดยจะเปิดให้เข้าชมได้เพียงปีละสองครั้งในวันประกอบพระราชพิธีหลวงเท่านั้น


ตำหนักนักซอนเจ

พระราชวังชางด๊อกกุงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1997 จากองค์การยูเนสโก ส่วนการเข้าชมนั้นไม่สามารถทำได้อย่างอิสระ นักท่องเที่ยวจะตองซื้อตั๋วบริเวณประตูดอนฮวามุน (Donhwanmun Gate) โดยจะมีไกด์ของพระราชวังคอยนำทางให้เป็นรอบๆ

ท่องเที่ยวพระราชวังเคียงบก

คยองบกกุง พระราชวังไม้ที่เก่าแก่ที่สุด

คยองบกกุง (Gyeongbokgung) หรือ พระราชวังเคียงบก พระราชวังไม้ที่เก่าแก่ที่สุด ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงโซล สร้างเมื่อปี 1394 ในสมัยของกษัตริย์แทโจ (Taejo) ผู้สถาปนาราชวงศ์โชซอนเพื่อใช้เป็นสถานที่ว่าราชการและที่ประทับของกษัตริย์และเหล่าเชื้อพระวงศ์


พระราชวังคยองบก

ใน อดีตพระราชวังคยองบกมีอาคารรวมกันกว่า 200 หลัง แต่ในช่วงสงครามกับญี่ปุ่นเมื่อปี 1592 อาคารต่างๆถูกทำลายลงเหลือเพียงอาคารที่ได้รับการบูรณะใหม่เพียง 10 หลัง โดยสร้างเลียนแบบของเดิม


พระตำหนักเคียงเฮรู

สาวกซีรีย์เกาหลี เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา (Princess Hours) ไม่ควรพลาด พระที่นั่งคึงชองจอน (Geunjeongjeon) ศูนย์กลางการว่าราชการของกษัตริย์ พระตำหนักเคียงเฮรู (Gyeonghoeru) สถานที่จัดงานเลี้ยงพระราชทาน และพระตำหนักฮานวอนจอง (Hyangwonjeong) ตำหนักหกเหลี่ยมตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ


พระตำหนักฮานวอนจอง

ทางด้านตะวันออกของพระราชวังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี (National Folk Museum of Korea) มีการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและจัดแสดงโบราณวัตถุตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยราชวงศ์โชซอน กว่า 40,000 ชิ้น

ท่องเที่ยวพระราชวังท็อกซู

ท็อกซูกุง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดในเกาหลี

พระราชวังท็อกซู (Deoksugung Palace) พระราชวังเก่แก่ในกรุงโซล สร้างโดยกษัตริย์ราชวงศ์โชซอน (Joseon) ในปลายศตวรรษที่ 15 เพื่อใช้สำหรับการเสด็จแปรพระราชฐาน โดยพระเจ้าซอนโจ (Seonjo) เป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จมาประทับที่นี่ในช่วง สงครามเจ็ดปี (Seven Year’s War)


พระราชวังท็อกซู

ในปี 1608 องค์ชายควางแฮกุน (Gwanghaegun Prince) ได้เปลี่ยนชื่อจากท็อกซูกุงเป็น ยอนกุนกุง (Gyeongungun) จนกระทั่งราชสำนักสร้างพระราชวังชางด๊อกกุงขึ้น พระราชวังแห่งนี้จึงมีสถานะเป็นเพียงวังรองและเปลี่ยนชื่อเป็น ซอกุง (Seogung) และกลับมาใช้ชื่อยอนกุนกุงอีกครั้งหลังจากพระเจ้าโคจง (Gojong Emperor) ถูกญี่ปุ่นบังคับให้สละราชสมบัติให้กับพระโอรสในปี 1907 และใช้พระราชวังนี้เป็นที่ประทับจนสิ้นพระชนม์ในปี 1910


พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าเซจง

พระเจ้าซุนจง (Sunjong) กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์โชซอนได้มาประทับยังพระราชวังนี้และได้เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นท็อกซูกุงที่แปลว่า พระราชวังแห่งความมั่งคั่ง อีกครั้งและใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน


พระที่นั่งซุงฮวาจอน

อาณา บริเวณพระราชวังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจเช่น พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าเซจง พระที่นั่งซุงฮวาจอน พระที่นั่งซกโจจอน หอระฆังกวงเมียงมุน พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งชาติ และที่พลาดไม่ได้คือพิธีผลัดเปลี่ยนเวรยามเฝ้ารักษาประตูพระราชวังโดยทหาร ที่แต่งกายในชุดโบราณบริเวณหน้าประตูแทฮันมุน (Daehanmun Gate)

ท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นบ้านเกาหลี

หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นบ้านเกาหลี

หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นบ้านเกาหลี (Korean Folk Village) ตั้งอยู่ในเมืองยองอิน ห่างจากกรุงโซลมาทางใต้ราว 45 กิโลเมตร


หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นบ้านเกาหลี

ภาย ในอาณาบริเวณมีสิ่งปลูกสร้างให้ชมกว่า 200 หลัง ทั้งบ้านเรือน ร้านค้าและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่จำลองแบบมาจากหมู่บ้านในสมัยโชซอนจากทั่ว ประเทศ บางหลังเป็นบ้านจริงที่รื้อถอนมาจากชนบทและนำมาตั้งไว้ในหมู่บ้าน


การแสดงระบำชาวนา

นอก จากอาคารบ้านเรือนแบบโบราณและข้าวของเครื่องใช้ที่นำมาจัดแสดง ที่นี่ยังมีสินค้าที่ทำจากไม้ไผ่และเครื่องกระเบื้อง พร้อมกับชมการสาธิตของช่างฝีมือผู้สืบทอดวิชาแขนงต่างๆที่ส่วนใหญ่สูญหายไป จากชนบทแล้ว ทั้งการทอผ้าไหม การสานตะกร้า การทำกระดาษจากใยหม่อน...


การแสดงไต่เชือก

วัฒนธรรม พื้นบ้านของทีนี่เป็นอีกหนึ่งจุดขายคอยดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยือน ทั้งการแสดงระบำของชาวนา การแสดงไต่เชือก หรือขบวนแห่คู่บ่าวสาวในชุดโบราณที่จะขึ้นนั่งบนเกี้ยวแห่ มีวงดนตรีชาวบ้านร่วมวง

ท่องเที่ยวซูวอน

เที่ยวซูวอน เมืองป้อมปราการ

ซูวอน (Suwon) เมืองป้อมปราการ อยู่ถัดจากกรุงโซลลงมาทางใต้ 51 กิโลเมตร ชื่อซูวอนหมายถึง ตาน้ำ เพราะตั้งอยู่บนตำแหน่งที่เคยมีบ่อน้ำบาดาลสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ


ฮวาซอง

ป้อมปราการฮวาซอง (Hwaseong Fortress)
ป้อมปราการฮวาซอง (Hwaseong Fortress) หรือป้อมดอกไม้ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของซูวอน สร้างเมื่อปี 1793 ในสมัยพระเจ้าชองโจ (King Jeongjo) กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอน เพื่ออุทิศให้กับเจ้าชายซาโด (Prince Sado) ผู้เป็นพระบิดา ดูป้อมฮวาซอง


ยงจูซา

ยงจูซา (Yongjusa)
ยงจูซา หรือ วัดมุกมังกร (Dragon Jewel Temple) สร้างในปี 1790 บนตำแหน่งที่เคยเป็นวัดในสมัยซิลลา โดยพระเจ้าชองโจโปรดให้สร้างเพื่อรำลึกถึงพระบิดา ภายในมีเจดีย์เจ็ดชั้น ระฆังทองเหลืองหนัก 1.5 ตัน และภาพวาดพระพุทธองค์ในวิหารใหญ่ของจิตรกรสมัยโชซอน

ท่องเที่ยวคงจู

เที่ยวคงจู ราชธานีแห่งแพกเจ

คงจู (Gongju) ตั้งอยู่ในจังหวัดชุงซองนัม (Chungceongnam) ทางใต้ของกรุงโซล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 475 ในฐานะเมืองหลวงของอาณาจักรแพกเจ (Baekje) กระทั่งมีการย้ายเมืองหลวงไปยังพูยอ (Buyeo)


พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคงจู

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคงจู (Gongju National Museum)
อาคาร สมัยใหม่เปิดทำการเมื่อปี 1972 ภายในจัดแสดงหลักฐานทางโบราณคดีกว่า 6,800 ชิ้น ที่ถูกค้นพบในคงจูและบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะสมบัติที่ขุดค้นพบจากสุสานกษัตริย์มูรยอง (Muryeong)


ด้านหน้าสุสานกษัตริย์มูรยอง

สุสานกษัตริย์มูรยอง
สุสานกษัตริย์มูรยอง (Tomb of King Muryeong) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมือง สถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์มูรยองและกษัตริย์องค์อื่นๆในสมัยแพกเจ ดูสุสานกษัตริย์มูรยอง


ป้อมปราการคงซานซอง

ป้อมปราการคงซานซอง
ป้อมปราการคงซานซอง (Gongsanseong Fortress) สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์หลายต่อหลายเรื่อง แสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีตของอาณาจักรแพกเจ ดูป้อมปราการคงซานซอง